6 Polsko-Niemiecka Konferencja

 „Cedynia w czasie i przestrzeni”

 

6 Deutsch-Polnische Konferenz

„Cedynia in der zeitlichen und räumlichen Fassung“

 

24.06.2017 r., godz. 10.30-16.30 | 10.30-16.30 Uhr

Klasztor Cedynia, ul. M. Konopnickiej 10.


Celem szóstej konferencji poświęconej Cedyni i ziemi cedyńskiej, organizowanej w 1045 rocznicę bitwy pod Cidini, jest przybliżenie mieszkańcom gminy i pogranicza polsko-niemieckiego oraz wszystkim zainteresowanym wyników najnowszych wyników badań naukowych o regionie reprezentujących różne dziedziny naukowe, jak geologia, historia, archeologia. Referaty swoje zaprezentują uznani naukowcy z przodujących polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. W tym roku zostaną przedstawione wybrane zagadnienia związane z determinującą dzieje tego regionu Odrą oraz wątki związane z dziejami miasta i okolic.

Die 6. Konferenz über Cedynia und Umgebung, die zum 1045. Jahrestag der Schlacht bei Cidini veranstaltet wird, verfolgt das Ziel, den Einwohnern der Gemeinde und der deutsch-polnischen Grenzregion sowie allen daran interessierten Personen die Ergebnisse der neusten Forschungen auf den Gebieten der Geologie, der Geschichte, der Archäologie näher zu bringen. Vorträge werden von anerkannten Wissenschaftlern von führenden polnischen und ausländischen wissenschaftlichen Einrichtungen gehalten. In diesem Jahr werden ausgewählte Themen präsentiert, die mit der die Region prägenden Oder sowie mit der Geschichte der Stadt und der Umgebung zusammenhängen.


Program | Programm

Powitanie i wprowadzenie, godz. 10.30-10.45

Begrüßung und Einführung, 10.30-10.45 Uhr

Gabriela Kotowicz – Burmistrz Cedyni | Bürgermeisterin von Cedynia

Andrzej Łazowski – dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu | Direktor des Kultur- und Sportzentrums Cedynia

dr | Dr. Paweł Migdalski – Uniwersytet Szczeciński | Universität Szczecin

Panel I – Wokół Odry, godz. 10.45-12.30


Teil I – Um die Oder, 10.45-12.30 Uhr

dr | Dr. Andrzej Piotrowski

(Oddział Pomorski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy, Szczecin | Staatliches Geologisches Institut, Zweigstelle Pommern – Staatliches Forschungsinstitut, Szczecin)

Geologiczna przeszłość Łęgów Odrzańskich (Oderbruch).

Geologische Vergangenheit des Oderbruchs.

prof. dr hab. | Prof. Dr. Stanisław Rosik

(Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski | Historisches Institut, Universität Wrocław)

Odra jako brama do Słowiańszczyzny.

Die Oder als Tor in die slawischen Länder.

Artur D. Liskowacki

(„Kurier Szczeciński” | Zeitung „Kurier Szczeciński”)

Rzeka za nami, rzeka przed nami. Forsowanie Odry w twórczości Ryszarda Liskowackiego (i parę uwag na temat tego wątku w moim pisarstwie).

Der Fluss hinter uns, der Fluss vor uns. Überquerung der Oder in den Werken von Ryszard Liskowacki (und einige Anmerkungen zu diesem Motiv in meinem Schrifttum).

Dyskusja | Diskussion

Przerwa kawowa, godz. 12.30-12.50

Kaffeepause, 12.30-12.50 Uhr


Panel II – Z dawnych dziejów, godz. 12.50-14.10

Teil II – Frühere Geschichte, 12.50-14.10 Uhr

dr | Dr. Przemysław Nowak

(Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie | Historisches Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften)

Dagome iudex w świetle najnowszych badan interdyscyplinarnych

Dagome iudex im Lichte der neuesten interdisziplinären Forschung

dr hab. | PD Dr. Felix Biermann

(Greifswald)

Stolpe we wczesnym średniowieczu – wyniki najnowszych badań archeologicznych

Stolpe im frühen Mittelalter – Ergebnisse neuer archäologischer Forschungen

Magdalena Wieczorek

(Muzeum Regionalne w Cedyni | Regionalmuseum Cedynia)

Stan i potrzeby badań archeologicznych nad średniowieczem w Cedyni

Der Stand und der Bedarf archäologischer Erforschung des Mittelalters in Cedynia

Dyskusja | Diskussion

Przerwa obiadowa, godz. 14.10-15.00

Mittagspause, 14.10-15:00 Uhr

 


Panel III – Wokół przeszłości i współczesności obecnego pogranicza, godz. 15.00-16.30

Teil III – Vergangenheit und Gegenwart der Grenzregion, 15:00-16.30 Uhr

dr hab. | PD Dr. Heinrich Kaak

(Instytut Historii, Uniwersytet w Poczdamie | Historisches Institut, Universität Potsdam)

Melioracje joannickie w domenie Golice w XVIII w. Z dziejów Golic, Gozdowic i Żelichowa

Meliorationen der Johanniter im Ordensamt Grüneberg im 18. Jahrhundert.

Zur Geschichte von Grüneberg, Güstebiese und Selchow

dr | Dr. Reinhard Schmook

(Oderlandmuseum, Bad Freienwalde)

Nowa ojczyzna na lewym brzegu Odry. O życiu codziennym uciekinierów w pierwszych latach powojennych

Neue Heimat links der Oder – Vom Flüchtlingsalltag in den ersten Nachkriegsjahren

dr | Dr. Matthias Kaltenbrunner

(Instytut Historii Europy Wschodniej, Uniwersytet Wiedeński | Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien)

Anatomia gangu samochodowego. Transgraniczna przestępczość na Pomorzu Zachodnim w latach 90. XX w.

Anatomie einer Autobande. Grenzüberschreitende Kriminalität in Westpommern in der 1990en Jahren


Dyskusja i podsumowanie konferencji

Diskussion und Zusammenfassung der Konferenz

Prowadzenie i koordynacja naukowa konferencji:

Moderation und wissenschaftliche Koordination der Konferenz:

dr | Dr. Paweł Migdalski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński | Institut für Geschichte und Internationale Beziehungen, Universität Szczecin)


Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na j. niemiecki/j. polski

Die Konferenz wird durch Simultanübersetzung Deutsch / Polnisch unterstützt.


Organizatorzy:

  • Gmina Cedynia | Gemeinde Cedynia
  • Miasto Bad Freinwalde | Stadt Bad Freinwalde
  • Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu | Kultur- und Sportzentrum Cedynia
  • Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” | Verein für Kultur und Geschichte „Terra Incognita”
  • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego | Institut für Geschichte und Internationale Beziehungen, Universität Szczecin
  • Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg | Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklenburgia – Pomorze Przednie /Branderburgia /Polska w Euroregionie Pomerania)