Cedyńskie Spotkania z Historią 2016

REGULAMIN  IMPREZY

 1. Postanowienia ogólne:
 • Piknik historyczny pod nazwą Cedyńskie spotkania z historią, odbywa się w dniach 24 – 26 czerwca 2016 u podnóża Góry Czcibora / Gmina Cedynia.
 • Ramy czasowe odtwarzanej epoki IX-XI wiek, z naciskiem na wiek X, zgodnie z datą bitwy pod Cedynią.
 • Celem wydarzenia jest inscenizacja i rekonstrukcja wydarzeń historycznych, które miały miejsce pod Cedynią w 972 r, z zachowaniem zgodności z realiami okresu w zakresie stroju, wyposażenia, języka, zachowania etc.
 • Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić oraz wysłać dostępny na stronie Gminy Cedynia formularz zgłoszeniowy i zdjęcia zgłaszanych osób w stroju cywilnym i wyposażeniu bojowym, oraz przejść weryfikację. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia każdorazowo potwierdzamy mailowo.
 • Regulamin obejmuje zarówno czas wydarzenia, jak i okres bezpośrednich do niej przygotowań
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz respektowania jego postanowień. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza przyjęcie zasad wyznaczonych w drodze Regulaminu.
 1. Uczestnicy:
 • W wydarzeniu udział biorą pełnoletni członkowie grup rekonstrukcji historycznej, członkowie stowarzyszeń historycznych oraz osoby niezrzeszone, których celem nie jest propagowanie idei totalitarnych, a jedynie wierne odtwarzanie realiów historycznych. Zastrzega się, iż używanie jakichkolwiek gestów czy symboliki nawiązującej do idei totalitarnych podczas wydarzenia jest kategorycznie zabronione.
 • W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby poniżej 16 roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wyrażona pisemnie lub ich bezpośrednia opieka.
 • Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja Organizatora pisemnego zgłoszenia listy uczestników w terminie określonym przez Organizatora, zawierające dane uczestników, oraz wypełnienie zaleceń Organizatora w kwestii wyglądu, wyposażenia etc.
 1. Obóz:
 • Każdy uczestnik (drużyna, uczestnik indywidualny, rzemieślnik, kupiec) zobowiązany jest posiadać namiot będący rekonstrukcją namiotów wczesnośredniowiecznych lub też może zaproponować inną formę noclegu (np. wiata z tkaniny, szałas, spanie pod gołym niebem).
 • Organizatorzy zapewniają teren do rozbicia obozu historycznego – polana pod Górą Czcibora
 • Organizatorzy zapewniają dostęp do sanitariatów i wody na terenie obozu historycznego
 • Organizatorzy nie zapewniają żadnych miejsc noclegowych poza terenem obozu.
 • Na terenie imprezy nie ma możliwości rozbicia namiotu niehistorycznego.
 • Po przybyciu na miejsce grupa zobowiązana jest zgłosić się do organizatorów celem zarejestrowania przybycia, a także wyznaczenia jej miejsca na obozowisko. Po wyznaczeniu miejsca na obóz grupa powinna jak najszybciej rozstawić namioty, usunąć z pola festiwalu samochody, autokary itd. na wskazane miejsce parkingowe oraz przebrać się w stroje historyczne. W piątek 24 czerwca od godziny 17.00 obowiązują stroje i wyposażenie historyczne.
 • W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zabrania się przykrywania namiotów foliami malarskimi itp.
 • Niedozwolone jest wystawianie przedmiotów niehistorycznych poza namioty. Winny one być schowane w namiocie, a namiot powinien być szczelnie zasznurowany.
 • Śpiwory oraz karimaty w godzinach otwarcia obozu dla publiczności powinny być schowane w zasznurowanym namiocie lub w inny sposób ukryte poza zasięgiem wzorku. Preferowane są skóry, koce oraz różnej maści sienniki.
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać i korzystać z historycznych naczyń. Dopuszczalna jest glina, drewno, szkło oraz róg. Naczynia powinny być wykonane zgodnie z wczesnośredniowieczną technologią. Niedopuszczalne jest używanie plastikowych misek , łyżek, noży etc.
 • Zabronione jest spożywanie alkoholu podczas trwania imprezy.
 • Po zakończeniu imprezy uczestnicy zobowiązani są posprzątać teren swojego obozowiska.
 1. Strój – zobacz „Wytyczne 2016”
 2. Bitwa, uzbrojenie – zobacz „Regułę bitewną 2016”
 3. Program:
 • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do brania udziału w obowiązkowych punktach programu:
 1. Obowiązkowe jest dla wszystkich męskich uczestników (jeśli nie występują przeszkody, np. stan zdrowia) wzięcie udziału w inscenizacji bitwy.
 2. Kobiety chcące wziąć udział w inscenizacji bitwy muszą posiadać męski strój (poza określonymi rolami, jeśli takie pojawią się w scenariuszu).
 • Organizatorzy zachęcają do czynnego udziału we wszystkich punktach programu.
 • Godziny rozpoczęcia części warsztatów i konkursów uczestnicy będą ustalać na miejscu z prowadzącymi, aby lepiej dostosować je do preferencji uczestników.
 1. Rzemiosło oraz handel:
 • Rzemieślnicy winni prezentować swoje rzemiosło zgodnie z technologiami produkcji sprzed tysiąca lat przy użyciu historycznych narzędzi.
 • Na stoiskach mogą być sprzedawane wyłącznie wyroby historyczne (czyli repliki znaleziska archeologicznych lub repliki wykonane na podstawie materiałów ikonograficznych).
 1. Zgoda na utrwalenie wizerunku:
 • Informujemy, że Cedyńskie Spotkania z Historią będą dokumentowane.

Poprzez udział w wydarzeniu uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i jego wykorzystanie w materiałach promocyjnych Gminy Cedynia.

 1. Porządek:
 • Spożywanie alkoholu lub środków odurzających podczas imprezy jest zabronione,
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą dopuszczone do udziału w inscenizacji bitwy oraz innych pokazach podczas wydarzenia.
 • Organizator ma prawo do właściwego skontrolowania Uczestnika w razie podejrzenia o stan nietrzeźwości albo skutki wynikające z użycia środków niedozwolonych.
 • Nikotyna – palenie papierosów, a także używanie drewnianych i glinianych fajek jest dozwolone w specjalnie do tego wyznaczonej strefie. Zabrania się palenia w miejscach nie wyznaczonych do tego.
 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania otwartego ognia na terenie imprezy
 • Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do utrzymywania terenu imprezy w czystości. Wszystkie śmieci należy wyrzucać do wydanych worków – pojemników.
 • Wszelkie spory, konflikty czy inne nieporozumienia należy bezzwłocznie zgłosić do organizatora.
 • Korzystanie z telefonów komórkowych podczas festiwalu jest dozwolone tylko i wyłącznie w namiotach. Jedynym odstępstwem są nagłe wypadki itp.
 • Członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej są proszeni o dyskretne korzystanie z aparatów fotograficznych.
 • Organizatorzy zachowują sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy uczestników łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, a także zachowujących się w sposób wulgarny, obsceniczny, agresywny, czy w jakikolwiek inny sposób rażąco naruszający powszechnie obowiązujące normy prawne jak i dobrego obyczaju.
 • W trakcie imprezy obowiązuje zakaz używania i eksponowania symboli systemów totalitarnych oraz propagowania treści niedopuszczalnych przez Konstytucję RP