Program / Programm

VII Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa
Cedynia w Czasie i Przestrzeni
pt. „Cedynia między Wielkopolską a Bałtykiem”

der VII. Deutsch-Polnischen Wissenschaftlichen Konferenz
Cedynia in der zeitlichen und räumlichen Fassung
mit dem Titel „Cedynia zwischen Großpolen und der Ostsee”

23 czerwca 2018 r. / 23. Juni 2018

Hotel Klasztor Cedynia
ul. M. Konopnickiej, 74-520 Cedynia

10.30-10.45 Otwarcie / Eröffnung:
Gabriela Kotowicz (Burmistrz Cedyni / Bürgermeisterin von Cedynia)
Andrzej Łazowski (dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu / Direktor des Kultur- und Sportzentrums Cedynia)
dr / Dr. Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński / Universität Szczecin)

10.45-13.00: Panel I / Teil I: Wokół Cedyni i Słowiańszczyzny/ Von Cedynia Und Slawen

1. prof. dr hab. / Prof. Dr.Janusz Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Antropologii, Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka/Adam-Mickiewicz-Universität Poznań, Fakultätfür Biologie, InstitutfürAnthropologie, AnstaltfürEvolution des Menschen) Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle badań antropologicznych/Pommern im Frühmittelalter im Lichte der anthropologischenUntersuchungen

2. dr / Dr. Andreas Kieseler (Muzeum Kulturalno-historyczne Görlitz / Kulturhistorisches Museum Görlitz) Skarby siekańców w regionie Odry i Nysy. Archeologiczno-analityczne poszukiwania pochodzenia późnośredniowiecznych ozdób srebrnych w obszarze Słowiańszczyzny północno-zachodniej / Hacksilberschätze in der Oder-Neiße-Region – Archäologisch-analytischeUntersuchungenzurHerkunft des hochmittelalterlichenSilberschmucks im nordwestslawischenRaum

3. prof. dr hab. / Prof. Dr. Marian Rębkowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Szczeciński / InstitutfürArchäologieundEthnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Universität Szczecin ) Czy Cedynia była siedzibą księcia i kilka innych pytań na temat jej znaczenia we wczesnym średniowieczu? War Cedynia mal ein Herzogssitz? Sowie einige Fragen zu Bedeutung von Cedynia im frühen Mittelalter

4. dr hab. / PD Dr. Felix Biermann (Greifswald) Wpływy wikingów nad Dolną Odrą? Groby łodziowe z Cedyni i ich kulturowo-historyczny kontekst / Wikingereinfluss im unteren Odertal? Die Bootsgräber von Cedynia und ihr kulturhistorischer Kontext
Dyskusja / Diskussion

13:00-13:40 Przerwa obiadowa / Mittagspause

13:40-14:55 Panel II / Teil II: Paralele I – Rugia i Arkona / Rügen und Arkona

5. prof. dr hab. /Prof. Dr. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski / Universität Wrocław) Gdy giną ostatni bogowie… Arkona 1168/ Wenn die letzten Götter untergehen … Arkona 1168

6. dr / Dr. Fred Ruchhöft (Krajowy Urząd ochrony dóbr kultury i zabytków/Lrajowy Urząd Archeologii w Schwerinie / Landesamt für Kultur und Denkmalpflege/Landesarchäologie, Schwerin) Arkona. Na tropie mitu / Arkona. Einem Mythos auf der Spur
Dyskusja / Diskussion

14:55-15.10 Przerwa kawowa / Kaffeepause

15:10-16:30 Panel III: Paralele II / Teil III: Parallelen– Santok/ Santok

7. dr / Dr.Andrzej Piotrowski (em pracownik Oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy, Szczecin / Mitarbeiter i.R. von der Pommerschen Abteilung des Staatlichen Instituts für Geologie – Staatliches Forschungsinstitut, Szczecin) Geologiczna przeszłość wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku/ Geologische Vergangenheit der frühmittelalterlichen Wallburg Santok

8. dr / Dr. Kinga Zamelska-Monczak (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań / Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Poznań) Wczesnośredniowieczny Santok w świetle najnowszych badań archeologicznych / Santok im Frühmittelalter im Lichte der neuesten archäologischen Untersuchungen)

Dyskusja i podsumowanie konferencji / Diskussion und Zusammenfassung der Konferenz

Koordynator naukowy / Wissenschaftlicher Koordinator:
dr Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński / Universität Szczecin)

Zgłoszenie udziału

Prelegenci (PL)

Prof. dr hab. Marian Rębkowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN/ Uniwersytet Szczeciński) Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, tytuł doktora otrzymał w 1995 r. a 2002 uzyskał habilitacje. W latach 1999-2006 kierownik Pracowni Archeologicznej IAE PAN w Szczecinie, a od 2006 r. kierownik Oddziału w Szczecinie IAE PAN. Od 2003 r. profesor w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2007 r. wybrany członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Tytuł profesora otrzymał w 2009 r.

Prof. dr hab. Janusz Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
W 1970 roku obronił tytuł doktora UAM, pisząc pracę pt. „Zmienność i proporcje kręgosłupowej części szkieletu dawnej średniowiecznej ludności Pomorza Zachodniego, również i tej pracy promotorem był prof. Franciszek Wokroj.
Tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 1978, za pracę pt. „ Procesy mikroewolucyjne w europejskich populacjach ludzkich”. W roku1989 otrzymał profesora tytularnego a pięć lat później profesora zwyczajnego.

Prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski) W 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia średniowiecza na podstawie pracy pt. Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold), której promotorem był prof. Lech Tyszkiewicz. Wraz z nowym tytułem otrzymał w Instytucie Historycznym stanowisko adiunkta. W 2011 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia średniowieczna Polski i powszechna, na podstawie rozprawy pt. Conversio gentil Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek). W 2015 roku z rąk prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

dr Andrzej Piotrowski (emerytowany pracownik Oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy, Szczeci) doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii, specjalność geologia czwartorzędu. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Indywidualnej Dyrektora PIG w 2006 r., odznaki (Zasłużony dla Geologii Polskiej, Złotej Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego). Autor wielu studiów poświęconych tektonice solnej, morfotektonice, neotektonice, geoarcheologii, uwarunkowaniom geologicznym bitew (np. pod Cedynią, Sarbinowem, desantu Stefana Czarneckiego na wyspę Als, wojny 1920 r.),
dr Paweł Migdalski – doktor nauk humanistycznych z zakresu historii. Studiował na uniwersytetach w Szczecinie, Poznaniu, Marburgu i Greifswaldzie. W 2011 r. obronił pracę doktorską pt. Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana M. Piskorskiego. Zajmuje się historią Pomorza Zachodniego, Nowej Marchii, stosunkami słowiańsko-duńskimi, historiografią, tematyką pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz dydaktyką historii. Obecnie pracuje nad pracą poświęconą oswajaniu przestrzeni historycznej Pomorza Zachodniego po 1945 r. Wykładał między innymi w Instytucie Historii oraz na studium doktoranckim IRTG 1540 „Baltic Borderlands” (2010) na Uniwersytecie w Greifswaldzie.

dr Andreas Kieseler pracownik Muzeum Kulturalno-historycznego w Görlitz, specjalizuje się w tematyce archeologii słowiańskiej Europy Środkowej, zwłaszcza grodzisk.

Dr hab. Felix Biermann – od wielu lat prowadzi badani na terenach słowiańskich, uczestnik wielu projektów badawczych dotyczących Słowiańsczyzny Zachodniej m.in. w Seehausen, Uznamie, Białobokach pod Trzebiatowem, Stolpe

dr Fred Ruchhöft pracownik Landowego URzędu ochodny dóbr kultury i zabytków w Schwerinie, od kilku lat prowadzi ostatnie w historii badania archeologiczne na Arkonie, zagrożonej runięciem klifu do morza.

dr Kinga Zamelska-Monczak pracownik Instytut Archeologii i Etnologii PAN odział w Poznaniu, od wielu lat prowadzi badania na grodzisku w Santoku

Prelegenci (DE)

Prof. Dr. habil. Marian Rębkowski (Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften/ Universität Szczecin), Mitarbeiter des Instituts für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, promovierte im Jahre 1995 und 2002 habilitierte er sich. In den Jahren 1999-2006 war er Leiter der Anstalt für Archäologie im Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften Szczecin, und seit 2006 ist er Leiter der Zweigniederlassung des Instituts für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften Szczecin. Seit 2003 Professor im Institut für Geschichte und Internationale Beziehungen an der Universität Szczecin. Im Jahre 2007 wurde er zum Mitglied des Ausschusses für Ur- und Vorgeschichte an der Polnischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Der Den Professortitel erhielt er im Jahre 2009.

Prof. Dr. habil. Janusz Piontek (Adam-Mickiewicz-Universität Poznań)
Im Jahre 1970 promovierte er an der Adam-Mickiewicz-Universität, seine Dissertation hatte den Titel „Veränderlichkeit und Proportionen der Wirbelsäule bei der Bevölkerung im westlichen Pommern im Mittelalter“. Der Betreuer dieser Dissertation war Prof. Franciszek Wokroj.
Den Titel des habilitierten Doktors erlangte er 1978, für die Ausarbeitung. „Mikroevolutionsprozesse in europäischen menschlichen Populationen”. 1989 bekam er den Titel des außerordentlichen Professors und fünf Jahre später wurde er zum ordentlichen Professor ernannt.

Prof. Dr. habil. Stanisław Rosik (Universität Wrocław) Im Jahre 1998 erlangte er den wissenschaftlichen Grad des Doktors der humanistischen Wissenschaften im Bereich der Geschichte mit dem Schwerpunkt Geschichte des Mittelalters, anhand der Dissertation mit dem Titel Christliche Auslegung heidnischer Religionen der Slawen im Lichte der deutschen Chronik vom 11.-12. Jahrhundert (Thietmar, Adam von Bremen, Helmold), deren Betreuer Prof. Lech Tyszkiewicz war. Zusammen mit dem neuen Titel bekam er im Institut für Geschichte die Stelle des Jungprofessors. Im Jahre 2011 verlieh ihm der Rat der Fakultät für Historische und Pädagogische Wissenschaften an der Universität Wrocław den Grad des habilitierten Doktors der humanistischen Wissenschaften im Bereich der Geschichte mit dem Schwerpunkt Geschichte des Mittelalters in Polen und der Weltgeschichte, anhand der Ausarbeitung mit dem Titel Conversio gentil Pomeranorum. Studium zum Nachweis eines Ereignisses (12. Jahrhundert). Im Jahre 2015 wurde ihm vom Staatspräsidenten Bronisław Komorowski der Titel des Professors der humanistischen Wissenschaften verliehen.
Dr. Andrzej Piotrowski (pensionierter Mitarbeiter der Pommerschen Abteilung des Staatlichen Instituts für Geologie – Staatliches Forschungsinstitut, Szczecin) Doktor der Geowissenschaften, Schwerpunkt Geologie des Quartärs. Preisträger von zahlreichen Preisen und Auszeichnungen, u.a. des Individuellen Preises vom Direktor des Staatlichen Instituts für Geowissenschaften im Jahre 2006, Ehrenzeichen (für Verdienste für polnische Geologie, Goldener Westpommerscher Greif). Verfasser von zahlreichen Studien in den Bereichen Salztektonik, Morphotektonik, Neotektonik, Geoarchäologie, geologische Vorbedingungen für Schlachten (z.B. bei Zehden, bei Sarbinowo, Landung von Stefan Czarnecki auf der Insel Als, Kriege 1920),
Dr. Paweł Migdalski – Doktor der humanistischen Wissenschaften im Bereich der Geschichte. Er studierte an den Universitäten Szczecin, Poznań, Marburg und Greifswald. Im Jahre 2011 promovierte er mit der Dissertation mit dem Titel Nordwestliche Slawen in der polnischen, deutschen und dänischen Historiographie unter der Betreuung von Prof. Dr. habil. Jan M. Piskorski. Er beschäftigt sich mit der Geschichte des westlichen Pommerns, der Neumark, mit slawisch-dänischen Beziehungen, mit der Historiographie, der Public History und der historischen Politik, sowie mit der Didaktik im Bereich der Geschichte. Gegenwärtig beschäftigt er sich mit der Arbeit bezüglich der Wahrnehmung der historischen westpommerschen Gebiete nach 1945. Er unterrichtete u.a. im Institut für Geschichte sowie im Doktorandenstudium IRTG 1540 „Baltic Borderlands” (2010) an der Universität Greifswald.

Dr. Andreas Kieseler, Mitarbeiter vom Kulturhistorischen Museum Görlitz im Bereich der slawischen Archäologie Mitteleuropas, insbesondere der Wallburgen.

Dr. habil. Felix Biermann – betreibt seit Jahren die Forschungen in slawischen Gebieten, Teilnehmer von zahlreichen Forschungsprojekten in Bezug auf Westslawen u.a. in Seehausen, Usedom, Białoboki bei Trzebiatów, Stolpe

Dr. Fred Ruchhöft – Mitarbeiter des Landesamts für Kultur- und Denkmalpflege Schwerin, seit einigen Jahren betreibt er die letzten in der Geschichte, archäologischen Forschungen auf Kap Arkona, wo die Gefahr besteht, dass das Kliff abbricht und ins Meer fällt.

Dr. Kinga Zamelska-Monczak – Mitarbeiterin des Instituts für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Zweigniederlassung Poznań, seit vielen Jahren erforscht sie die Wallburg in Santok

Click here to add your own text